About Libuše Lettres Libres


The Journal Libuše is an international and interdisciplinary platform proposing room for reflection on a large range of topics. Contributions are very welcome. They should respect its values as laid down in the declaration (that so far is available only in Czech and German). Those values consist fundamentally in an integral and ethical humanism, with culture as its highest form of expression.

 

The journal wants to reflect a multitude of themes through the prism of a humanist thought opposing relativistic, indifferentist and egoistic tendencies of our contemporary cultural industry.

 

Libuše exists for humans able to think beyond well-established limitations and disciplines, but strive to grasp contents in their integrity. For those who don't see an unbridgeable gap between the theoretical sphere of knowledge and thought, artistic practice and practical (political and social) life.

 

Contributions of weight and stature in the above mentioned spirit will be warmly greeted. Principally, they could be written in any language and published immediately after having been reviewed.

 

Unlike much of the mainstream media, Libuše differentiates itself from the former in its insistence on the prevalence of reflection over mere commentary. It wants to offer reflection seizing the roots of things. To do so, as the young Marx maintained, means to contemplate things sub specie humanitatis.

 

Moreover, we plan to publish a thematically centred number once or twice a year, depending on hopefully your contribution, too.

 

 

Časopis Libuše je mezinárodní a mezioborovou platformou pro reflexe širokého spektra témat, při jejichž pojednání se ze strany přispěvatelů očekává pouze souznění s hodnotovými hledisky formulovanými v úvodní Deklaraci časopisu.

 

Časopisu jde o reflektování rozmanitých témat prizmatem humánního myšlení a vytvoření alternativy vůči relativistickým, indiferentistickým či egoistickým tendencím kulturního provozu doby.

 

Je tady pro lidi, kteří se nechtějí pohybovat v uzavřeném specialistickém prostoru, nýbrž uchopují duchovní obsahy co možná nejintegrálněji, pro lidi, pro něž mezi sférami teoretického vědění/myšlení, uměleckého tvoření a praktického (politického a sociálního) života neexistuje žádná nepřeklenutelná hranice.

 

Časopisu budou vítány všechny v tomto smyslu doručené příspěvky závažného a obohacujícího sdělení; v principu mohou být psány v jakémkoli jazyce a mohou být okamžitě zveřejněny, jako bude časopis vycházet elektronicky s nepravidelnou periodicitou, tzn. bude aktualizován, nicméně s tím podstatným rozdílem oproti mainstreamovým médiím, že nebude nabízet pouhé ,,komentáře“, nýbrž věci ,,ke kořeni“ jdoucí reflexe, ve smyslu mladého Marxe, podle nějž ,,uchopovat u kořene“ znamená: nazírat věci sub specie lidskosti. Vedle toho vyjde jednou za rok nebo půlrok (ev. jako dvojčíslo) tematicky vymezené uzavřené číslo.

 

Die Zeitschrift Libuše ist eine internationale und interdisziplinäre Plattform, die Reflexionen über ein breiten Themenspektrum Raum bieten soll. Beiträge sind sehr erwünscht. Sie sollten im weitesten Sinne im Geiste der in der Gründungserklärung der Zeitschrift dargelegten Wertgesichtspunkte verfasst sein.

 

Der Zeitschrift geht es darum, mannigfaltige Themen mit dem Prisma des humanen Denkens zu reflektieren und eine Alternative zu den relativistischen, indifferentistischen oder egoistischen Tendenzen des Kulturbetriebs der Zeit zu gestalten.

 

Sie ist da für Menschen, die ihr Denken auch über ihre Fachgebiete hinaus anwenden, die geistigen Inhalte möglichst integral erfassen, für diejenigen Menschen, für die es zwischen den Sphären des theoretischen Wissens/Denkens, des künstlerischen Schaffens und des praktischen (politischen und sozialen) Lebens keine unüberbrückbaren Grenzen gibt.

 

Der Zeitschrift werden alle in diesem Sinne eingereichten Beiträge gewichtiger und bereichernder Gestaltung willkommen; sie können im Prinzip in einer jeden möglichen Sprache verfasst sein und können sofort veröffentlicht werden, so wie die Zeitschrift mit einer unregelmäßigen Periodizität elektronisch erscheinen, d. h. aktualisiert wird.

 

,,Wohlgemerkt mit dem gegenüber den Mainstream-Medien wesentlichen Unterschied, dass sie keine bloße ,,Kommentare", sondern die Sachen ,,an der Wurzel" fassende Reflexionen anbieten will. Also im Sinne des jungen Marx, nach dem „an der Wurzel fassen“ , bedeutet: die Dinge sub specie der Menschlichkeit anzuschauen.

 

Daneben soll, je nach Mitwirkung noch zu gewinnender Autoren

vielleicht Ihnen?

einmal pro Jahr oder pro Halbjahr eine thematisch abgerundete Nummer erscheinen.

 


More about the creation of the journal Libuše