Nová kniha: Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš

 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front.
(...)
Ceux dont le coeur est bon, ceux dont les jours sont pleins.
Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.

(Victor Hugo)

 

 

Libušiny snahy čelit destrukci (nejen) české kultury a historické paměti, v širším smyslu hodnotového vědomí v oblasti umění, zvláště (hudebního) divadla, docházejí po více než dvou letech existence tohoto časopisu konečně soustavného tvaru v podobě monografie, která byla psána v roce 2019 v reakci na promlčení 150. výročí položení základního kamene Národního divadla a premiéry Dalibora a nyní, na počátku roku 2021, vychází:

 

Martin Bojda: Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš. (Příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století) Praha: Academia, 2021, 448 s.

 

https://www.academia.cz/filosofie-narodniho-divadla-a-miroslav-tyrs--bojda-martin--academia--2021

 

Čtenáři Libuše a všichni lidé, kterým leží na srdci česká kultura a nehodlají se smířit s tím, co s ní a s touto zemí vůbec dělá banda byznysmenů, egoistů či neználků, kteří ovládají velkou část jejích vrcholných politických i uměleckých institucí, snad knihu ocení a naleznou v ní trochu hodnotných informací, výkladů, anebo pouhé útěchy v pohledu na probírané historické osobnosti, proti nimž naše doba nemá takřka co nabídnout. Kniha jim nabízí alternativu v pohledu na dějiny nejen české moderní kultury a na otázky po podstatě kultury a umělecké tvorby vůbec, alternativu vůči takovým obrazům těchto oblastí, které se dnes za velké peníze ve vrcholných institucích, jež mají českou kulturu představovat, produkují, od Burianova Národního divadla po Českou televizi s její Boženou a dalšími. (Například se v knize setkají s Václavem Bolemírem Nebeským, jakého nemohli vidět v nákladné televizní Boženě, a také s množstvím postav z ní vůbec raději vynechaných, např. s F. M. Klácelem či I. J. Hanušem.) Oproti trapnému národnímu flagelantství či monarchistickému kýči tereziánů z Prahy 6 se v knize můžou setkat s výkladem dějin českého národního hnutí v jeho společenských, politických a (zejména) kulturních souvislostech a snad některé jeho osobnosti a výkony – v čele se samotným Národním divadlem – pochopit alespoň o tolik lépe, aby nadále nepovažovali za samozřejmost to, jak vypadá Národní divadlo a divadelní (operní) provoz u nás i ve světě dnes. Kdo alespoň občas zajde do pražského Národního divadla (má-li z toho historicky bezpříkladného dramaturgického minima vůbec na co) nebo na operu i činohru v jiných evropských divadlech, kdo sleduje dekulturaci, sodomizaci a mafianizaci operního provozu, neuvěřitelný úpadek divadelního a operního umění, kdo viděl například poslední pražskou operní premiéru vydávající se za Verdiho Rigoletta, a sleduje navíc, co k tomuto stavu (ne)říkají i představitelé nominálně odborných, akademických institucí, uvítá snad tento pokus alespoň trochu korigovat konfuze, jimiž je v současnosti vztahování k českému obrození 19. století, k Národnímu divadlu a jeho tvůrcům a k (hudebnímu) divadlu vůbec zaneseno.

 

Přehled obsahu:

 

Předmluva          … 11

Národní obrození mezi univerzalismem, historismem a avantgardou       … 31

 

               Formování národa jako tvoření kultury

               Divadlo jako umělecký, morální a národní ústav

               Národnost a demokracie

 

Programnost jako syntéza uměleckého a sociálního progresu      … 141

 

               Doba kulturní sebekritiky a sebetvorby

               Prostonárodnost a avantgarda

               Národní divadlo, Prozatímní divadlo a Smetanova reforma

 

 Harmonie a pokrok podle Miroslava Tyrše          … 258

 

               Organizace bytostných sil člověka a národa: Sokol

               Tyršův pojem krásy a estetika Sokola

               Tyrš a historičnost klasického ideálu

               Tyrš a koncepce výzdoby Národního divadla

 

Chrám mravní pravdy a krásy     … 350

 

               Otevření Národního divadla a jeho inaugurační dílo – Libuše

               Národní divadlo v realitě provozu – historická bilance a perspektiva

 

Prameny a literatura      … 419

 

Jmenný rejstřík    … 435 

 

Z posudku dr. Josefa Zumra:

 

Práce Martina Bojdy zdaleka překračuje (ke svému prospěchu) titul, kterým je nadepsána. Je pozoruhodnou úvahou nad vývojem hlavních proudů českého myšlení od sklonku 18. století prakticky až do naší současnosti, přičemž kriticky posuzuje nejrůznější názory, které se na toto téma vyskytují (často oživovány) zejména v posledních desetiletích. Nejde jen o podceňování společenské úlohy našich obrozenců (zejména Jungmanna a Palackého a řešení národnostní otázky podle nereálného vzoru Bernarda Bolzana), ignorování inspirace Dobrovského českou předbělohorskou kulturou, ale také inspiraci husitstvím u našich radikálních demokratů, zejména u Emanuela Arnolda a Karla Sabiny za přispění francouzské demokratické levice. Místo toho se Čechům předkládá kult katolického baroka, dnes znovu oživovaný troskami mariánského sloupu. Do této souvislosti se řadí i úsilí některých našich „historiků“ opěvujících zlaté časy habsburské monarchie a jejích dobrotivých mocnářů. (…)

 

               Autor knihy považuje desetiletí přípravy a vzniku Národního divadla za vyvrcholení úsilí českého národa o emancipaci a nalezení důstojného místa mezi evropskými národy. Oceňuje několik následujících období, kdy česká kultura mohla z tohoto základu žít a jeho úroveň zásluhou vynikajících osobností a vzdělaného obecenstva udržovat, až k současnému úpadku, kdy se rozhodující činitelé obrovského ideového bohatství a jeho smyslu vzdali.

 

               Martin Bojda nevytváří svým časovým postupem 19. stoletím nějakou pestrou názorovou mozaiku, nýbrž logicky sevřenou linii, která ústí do koncepce podílející se na ideovém vzniku (a ve svých důsledcích i realizace) myšlenky Národního divadla. (…) Největší koncepční rámec tvoří pro Bojdu ovšem Miroslav Tyrš jako ústřední postava ideového i konkrétně realizačního dění při vzniku Národního divadla. Syntéza antiky a soudobé filosofie a přírodovědy promítnutá do sokolského hnutí tvoří podle autora knihy jev, který neměl v tehdejší Evropě obdoby.

 

               (…) Autor se nevyhýbá ani reakcím na aktuální dění, což obsah knihy příznivě oživuje, ale i zhodnocuje. Kniha Martina Bojdy Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš je vynikajícím příspěvkem k dějinám českého myšlení 19., ale i 20. století. Svědčí o autorových obsáhlých znalostech příslušného materiálu a spolehlivém koncepčním myšlení. Jednoznačně ji proto doporučuji k vydání.

 

 

Oh non, je ne suis point de ceux-là! grands, prospères,

Fiers, puissants, ou cachés dans d'immondes repaires,
Je les fuis, et je crains leurs sentiers détestés;
Et j'aimerais mieux être, ô fourmis des cités,
Tourbe, foule, hommes faux, coeurs morts, races déchues,
Un arbre dans les bois qu'une âme en vos cohues!

 

 

 

Martin Bojda

10. 2. 2021