Nová kniha: Filosofie německého osvícenství

 

 

 

V lednu 2024 vyšlo:

Bojda, Martin. Filosofie německého osvícenství. Praha: Academia, 2024, 524 s.

 

 

,,Je-li rozum větší než moc, pak je třeba toho, kdo jej má, považovat za utlačovaného."

Gottfried Wilhelm Leibniz

 

,,Máme učebnice filosofie, ale žádnou filosofii; mnoho učitelů filosofie, ale málo filosofů. (...)

Filosofie již není tím, čím má být."

Johann Karl Wezel

 

Moritz Daniel Oppenheim (1856): Lavater a Lessing na návštěvě u Mendelssohna. Zleva: Moses Mendelssohn, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Caspar Lavater, neznámá múza; Berlín)
Moritz Daniel Oppenheim (1856): Lavater a Lessing na návštěvě u Mendelssohna. Zleva: Moses Mendelssohn, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Caspar Lavater, neznámá múza; Berlín)

Kniha je pokusem o syntézu dějin německého myšlení epochy osvícenství, sahající od Ch. Thomasia a G. W. Leibnize až po Schillera či Jeana Paula, jaká v moderní literatuře chybí. Ukazuje konstituci moderní německé filosofie v souvislostech s kulturními a společenskými dějinami 18. století a sepětí osvícenského racionalismu s jejich modernizačními prvky. Osvícenství se v politicky roztříštěném a zaostalém německém prostředí vyvíjelo nikoli odvržením, nýbrž složitou konverzí dosavadní duchovní tradice, a prosazovalo se jako genuinně křesťansko-humanistický projekt navazující na lutherskou reformaci. K jeho zásadním rysům patřilo propojení s tvorbou moderní občanské kultury, s rozvojem knižního trhu, žurnalistiky, světského umění a empirických věd. Úměrně tomu se kniha nevěnuje pouze univerzitní filosofii a teoretickým spisům, nýbrž také prezentaci filosoficky fundovaných postojů v estetice, dějepisectví, kazatelství či v krásné literatuře. Právě v německém osvícenství se zrodila estetika jako samostatná věda a prostřednictvím básnictví a jeho reflexí docházelo k celospolečenskému šíření osvícenských idejí, k utváření čtenářské, kritické a debatující veřejnosti.

 

Obsah

 

Předmluva                                                                                                                                    9    I. „Německá mizérie“ a „německá hloubka“                                                                                     35 

II. Racionalismus v Německu                                                                                                          67

Thomasius, Leibniz, Wolff 67 – kritiky a důsledky wolffianismu: Budde, Lange, Rüdiger, Crusius 83 – dědictví leibnizovsko-wolffovského racionalismu 96 

III. Estetika a populární filosofie                                                                                                    100

A. G. Baumgarten a Meier 101 – Gottsched 143 – Bodmer a Breitinger 149 – estetické spisy a časopisy poloviny století 153 – Sulzer 157 – Eberhard 166 – Herder 171 – Lessing, Mendelssohn, Nicolai 190 – Kant 195 – Wieland 198 – časopisy 212 – Gellert 222 – první a druhý hallský básnický kruh, anakreontika a rokoko 234 – Brockes 237 – Reimarus 246 – Süßmilch 248 – neologie a deismus 252 – Garve 262 – Bouře a vzdor a výmarská klasika 274 – Schiller 282 – Goethe 285 – Wieland 289 – Klinger 297 – Klopstock 301 – Göttingenský háj 309 – Voß 312 – Bürger 316

IV. Filosofie dějin a dějepisectví                                                                                                      325

Předpoklady (Bossuet, Bayle, Voltaire ad.) 325 – Winckelmann 327 – Herder 335 – Exkurz o Wagnerovi – 357 – Lessing 363 – Iselin 371 – Adelung 388 – Meiners, Schlözer a počátky rasové teorie 401

V. Antropologie                                                                                                                             415

Filosofické předpoklady a estetické ozvuky 415 – Forster 429 – Tetens 435 – Platner 447 – Hißmann 451 – Moritz 456 – Wezel a Jean Paul 461 – Knigge 475 – Schiller 477

Seznam literatury                                                                                                                         483

Rejstřík                                                                                                                                         512

 

 

Ukázka 1: závěr Gellertovy básně Der Christ (překlad M. B.):

 

„Ty zříš moc pochyb. Buď! Nezříš i světla jas?

Jen důkaz pokud zříš; pak v nutnost ti pohas'.

Jsa pravdy tajně sok, důvtipný v marném ptání,

Pochybám sloužíš jen, a neznáš jiné plání. 

Ptej náboženství se, však též, co tvá je čest.

Že krátký rozum tvůj, a Bůh bez konce jest.

Plň víry vůli vždy; pak zjeví se ti věrně,

Že duchem nebes je, ne vtipem této země.“

 

Ukázka 2: z Voßovy básně Gesang der Deutschen (překlad M. B.):

 

„Divošství ducha noc děsivá

Německá hnětla pole sivá;

Tu Bůh obrátil svoji tvář

A zvolal k nám: Nuž světlo zař!

Rozdnívá noc se, šero mizí:

Tu zvěř, živoucí sotva kost,

Zrak lidský ostří a v cit sklízí,

V čem pravda plá a čest, velkost.

 

Sbor

My všichni! My všichni!

Nám srdce vře i pěst!

Hlas slávu žena, muž, i dítě, ve snu vzdychni:

Svobodě zdar, zni vlasti zvěst! 

 

Rozum, v nějž svévol svár prv' vsívá,

Přec směl, smělejší, rce a zpívá,

Co právo jest, občanů svaz,

Co zákonů všech cíl a ráz.

Kouzelným právem jenž rámován,

Tisíců moudře zvučí hlas,

Ve srdci lidí všech uchován,

Obecný smysl rozdá zas.

(...)

Nestačí již učením projít.

Je služba Bohu víc než zvyk.

Jen lásce lze vše církve spojit,

Zpěv chrámů, ba i mešit vzlyk.

(…)

Jen ctnost, ne rod, ti vážnost dává,

Dle sil úřad a břímě mává.

(…)

Co se tak chvěješ, států stráži?

Zušlechtěn lid, ne horší káži!

Jen volný ode zla jest trůn,

Od náboženství bludu dům!

Utužit pouta chcete? Marně!

K svobodě nás volá náš Bůh!

Je duchu v plném citu, zdárně,

Jen k smíchu světů moc všech, ruch!“

 

Martin Bojda

27. ledna 2024 (na narozeniny arciosvícence W. A. Mozarta)